March 30, 2012

Xem chữ ký Nguyễn Sinh Hùng


Tổng quan
Nét khởi đầu rất vững chắc. Tạo thế núi hiên ngang hùng vĩ. Nét cuối sổ xuống nhưng mạnh mẽ. Dấu huyền gạch ngang trên đầu chữ ký. Đây là những nét đặc biệt của chữ ký.
Phân tích

No comments: