March 1, 2012

Xem chữ ký Trương Tấn Sang1/ Họ và tên
- Họ Trương
- Chữ lót Tấn : tấn tới, nặng ký.
- Tên  Sang : sang trọng, sang giàu.
2/ Tổng quan
- Chữ ký có ngắt làm hai đoạn ngay chữ tr.
- Chữ ký có nét đầu tr, nét giữa s và nét cuối g rất đặc biệt.
- Chữ ký bắt đầu nét chữ nghiêng về phía trước, tiếp đến nghiêng về phía sau ở chữ tấn, tiếp đến nghiêng về phía trước ở chữ s, vần an nghiêng về sau, nét chữ g như thẳng lại.
- Chữ ký có nét gạch dưới nhưng có vẻ không được thẳng.
3/ Phân tích


(Hồi sau sẽ rõ)

3 comments:

Anonymous said...

Sao không phân tích ạ?

thanh do said...

chau muon nho chu xem chu ki thi phai lam sao a

thanh do said...

hom nao chu xem giup chau nhe